Chi tiết giá đồng ETHDOWNUSDT ngày 09/03/2021
Type: Bullish - Engulfing
Entry Zone: 0.0061 - 0.0066
Target_1: 0.0067
Target_2: 0.0068
Stoploss: 0.005795
Tỷ lệ Risk/Reward: -0.0003 / 0.0006
Lịch sử đồng ETHDOWNUSDT
Loại tiền Ngày Timezone
star ETHDOWNUSDT 07:00, 05/02/2021 UTC+7
star ETHDOWNUSDT 19:00, 04/02/2021 UTC+7
star ETHDOWNUSDT 11:00, 31/01/2021 UTC+7
star ETHDOWNUSDT 03:00, 31/01/2021 UTC+7
star ETHDOWNUSDT 11:00, 30/01/2021 UTC+7
Loại tiền Ngày Timezone
star ETHDOWNUSDT 11:00, 08/03/2021 UTC+7
star YFIDOWNUSDT 11:00, 08/03/2021 UTC+7
star UNIDOWNUSDT 11:00, 08/03/2021 UTC+7
star UNIDOWNUSDT 07:00, 08/03/2021 UTC+7
star YFIUPUSDT 11:00, 08/03/2021 UTC+7
star CTKUSDT 07:00, 08/03/2021 UTC+7
star CTKUSDT 19:00, 07/03/2021 UTC+7
star GTOUSDT 07:00, 08/03/2021 UTC+7
star ETHUPUSDT 07:00, 08/03/2021 UTC+7
star ETHUPUSDT 19:00, 07/03/2021 UTC+7
star LTOUSDT 07:00, 08/03/2021 UTC+7
star UNIUSDT 07:00, 08/03/2021 UTC+7
star SOLUSDT 07:00, 08/03/2021 UTC+7
star SOLUSDT 19:00, 07/03/2021 UTC+7
star TOMOUSDT 03:00, 08/03/2021 UTC+7
star GXSUSDT 23:00, 07/03/2021 UTC+7
star EURUSDT 23:00, 07/03/2021 UTC+7
star HIVEUSDT 23:00, 07/03/2021 UTC+7
star OCEANUSDT 19:00, 07/03/2021 UTC+7
star BNTUSDT 19:00, 07/03/2021 UTC+7
star WNXMUSDT 15:00, 07/03/2021 UTC+7
Loại tiền Ngày Timezone
star CHRBTC 11:00, 08/03/2021 UTC+7
star BLZBTC 11:00, 08/03/2021 UTC+7
star AMBBTC 03:00, 08/03/2021 UTC+7
star AMBBTC 07:00, 07/03/2021 UTC+7
star CNDBTC 23:00, 07/03/2021 UTC+7
star CNDBTC 19:00, 06/03/2021 UTC+7
star BTSBTC 23:00, 07/03/2021 UTC+7
star AAVEBTC 19:00, 07/03/2021 UTC+7
star CDTBTC 15:00, 07/03/2021 UTC+7
star APPCBTC 15:00, 07/03/2021 UTC+7
star BNTBTC 11:00, 07/03/2021 UTC+7
star BATBTC 11:00, 07/03/2021 UTC+7
star BATBTC 03:00, 07/03/2021 UTC+7
star BEAMBTC 07:00, 07/03/2021 UTC+7
star ADXBTC 07:00, 07/03/2021 UTC+7
star AUDIOBTC 07:00, 07/03/2021 UTC+7
star AUDIOBTC 23:00, 06/03/2021 UTC+7
star AUDIOBTC 11:00, 06/03/2021 UTC+7
star ARKBTC 23:00, 06/03/2021 UTC+7
star ANKRBTC 07:00, 06/03/2021 UTC+7